Regulamin konkursu

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Bóbr

wrzesień 2015

 1. Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.
 2. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma Learnetic z Gdańska. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.
 3. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w Zasadach Organizacji Zawodów (ZOZ).
 5. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:
  1. Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (od 2012 roku),
  2. Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  3. Junior – dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  4. Senior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. przygotowanie polskiej wersji zadań konkursowych,
  2. przygotowanie witryny Konkursu służącej do:
   1. zamieszczania informacji o Konkursie,
   2. rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie,
   3. informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym oprogramowaniu,
   4. gromadzenia wyników Konkursu,
   5. zamieszczania wyników Konkursu,
  3. opracowanie wyników Konkursu;
  4. ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,
  5. przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.
 7. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, który ma możliwość zalogowania się z dowolnego urządzenia, jednak klasyfikowani są tylko ci uczniowie, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w konkursie pod jego nadzorem w klasie. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych Konkursu.
 8. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności, takich jak poczta elektroniczna czy telefon komórkowy. Rozwiązania zadań są oceniane automatycznie po przesłaniu ich na witrynę Konkursu.
 9. Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową nie później, niż w dwa tygodnie po Konkursie. W ciągu czterech tygodni od przeprowadzenia konkursu przyjmowane są reklamacje dotyczące wyników. Komitet Organizacyjny ogłasza wyniki Konkursu na witrynie Konkursu w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia Konkursu. Ogłaszane są listy laureatów i uczniów wyróżnionych. Wyniki wszystkich uczniów z danej szkoły są dostępne na witrynie Konkursu. Może je pobrać nauczyciel zarejestrowany jako opiekun uczniów z danej szkoły.
 10. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach:
  1. nagrody laureatom Konkursu,
  2. nagrody szkołom,
  3. nagrody nauczycielom.
 11. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego punktowe kryteria przydziału nagród w poszczególnych kategoriach. Nagrody nie są przesyłane do laureatów, należy je odbierać u organizatorów, ale nie później niż do końca września w roku, następującym bezpośrednio po terminie Konkursu.
 12. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydany przez Komitet Organizacyjny Konkursu tytuł Laureat edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się z witryny Konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole.
 13. Komitet Organizacyjny rozpatruje odwołania dotyczące wyników Konkursu, o ile zostały one złożone przed 1 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs. Wyniki konkursu przechowywane są przez Komitet Organizacyjny do dnia 22 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane.
 14. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji uczniów.
 15. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.