Regulamin konkursu

Regulamin edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.
 2. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI). Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów. 
 3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: 
  • przygotowanie polskiej wersji zadań konkursowych,
  • przygotowanie witryny Konkursu służącej do:
   • zamieszczania informacji o Konkursie, 
   • rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie, 
   • informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym oprogramowaniu, 
   • gromadzenia wyników Konkursu, 
   • zamieszczania wyników Konkursu,
  • opracowanie wyników Konkursu,
  • ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,
  • przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.
 4. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 5. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu w szkole pod nadzorem nauczyciela z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności za pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w Zasadach Organizacji Zawodów (ZOZ). 
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Konkurs odbywać się będzie w dniach 7-10 listopada 2022 r. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się na stronie bobr.edu.pl/harmonogram/.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 
  • Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
  • Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
  • Senior – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatorów oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, który ma możliwość zalogowania się z komputera lub innego urządzenia cyfrowego, jednak klasyfikowani są tylko ci uczniowie, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w konkursie pod jego nadzorem w klasie. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych.
 4. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Rozwiązania zadań są automatycznie rejestrowane  na witrynie Konkursu. 
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem platformy dzwonek.pl należącej do firmy Learnetic SA. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w platformy oraz niniejszego Regulaminu.

III. Wyniki konkursu, nagrody, reklamacje i dyskwalifikacje

 1. Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu. W ciągu kolejnych dwóch tygodni są przyjmowane reklamacje dotyczące wyników. Później, kolejny tydzień jest przeznaczony na weryfikację wyników i analizę reklamacji przez Komitet. Wyniki Konkursu są ogłaszane na witrynie Konkursu w terminie miesiąca od daty przeprowadzenia Konkursu. Ogłaszane są listy laureatów i uczniów wyróżnionych. Wyniki wszystkich uczniów z danej szkoły są dostępne na witrynie Konkursu. Może je pobrać nauczyciel zarejestrowany jako opiekun uczniów z danej szkoły.
 2. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego punktowe kryteria uzyskania tytułu laureata i wyróżnienia poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Organizatorzy Konkursu starają się organizować uroczyste zakończenie Konkursu.
 4. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach: 
  • nagrody dla laureatów Konkursu, 
  • nagrody dla szkół, 
  • nagrody dla nauczycieli. 
 5. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu Konkursu lub można je odebrać u organizatorów do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób.
 6. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się z witryny Konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole. Laureaci Konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie mogą odebrać dyplom podczas uroczystego zakończenia konkursu. 
 7. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów, którzy złamali regulamin konkursu, w szczególności tych, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji uczniów. 

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest firma Learnetic SA z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Azymutalna 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@learnetic.pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wręczenia dyplomów i nagród. Dane zwycięzców zostaną przekazane Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który corocznie organizuje galę wręczenia nagród na terenie Uniwersytetu.
 4. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a potem przez okres posiadania konta na platformie www.dzwonek.pl. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie wykorzystujemy danych uczestników do żadnych działań marketingowych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty , które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.