Regulamin konkursu Bóbr-MAP

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs Bóbr-MAP  jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych (dalej: Konkurs). 
 2. Organizatorem Konkursu jest Learnetic SA z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ulicy Azymutalnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000367973, posługująca się numerami REGON: 221121155, NIP: 5842705459, kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł (dalej: Organizator), działający na zlecenie Fundacji Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21 lok. 1 (00-342 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 25627, posługującą się numerami REGON: 011528095, NIP: 5220001837.
 3. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny. 
 4. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:  
  • przygotowanie zadań konkursowych,
  • przygotowanie witryny Konkursu, służącej do: 
   • zamieszczania informacji o Konkursie, 
   • rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie, 
   • informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym oprogramowaniu, 
   • gromadzenia wyników Konkursu, 
   • publikowania wyników Konkursu,
  • opracowanie wyników Konkursu,
  • ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 
 5. Głównym celem Konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz umiejętności programowania. 
 6. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika konkursu w szkole, pod nadzorem nauczyciela z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. 
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. Konkurs odbywa się zgodnie z harmonogramem, patrz harmonogram.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który dokonał skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie w trybie określonym w ust. 2 poniżej (dalej: Uczestnik).
 2. Zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie dokonywane są przez nauczyciela, zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w witrynie konkursowej https://www.bobr.edu.pl/warunki-techniczne-rejestracja-bobr-map/ 
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Udział w Konkursie może wziąć każdy uczeń, który dokona zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednak klasyfikowani są tylko ci Uczestnicy, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w Konkursie pod jego nadzorem w klasie. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych.
 5. Każdy Uczestnik poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia Konkursu, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Rozwiązania zadań są automatycznie rejestrowane na platformie konkursowej. 
 6. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy konkursowej Dzwonek.pl należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w platformy oraz niniejszego Regulaminu.

III. Wyniki Konkursu, nagrody, reklamacje i dyskwalifikacje

 1. Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych Uczestników są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową (www.dzwonek.pl) w ciągu jednego dnia od zakończenia Konkursu. W ciągu kolejnych trzech dni są przyjmowane reklamacje dotyczące wyników Konkursu zgodnie z procedurą określoną w punkcie V Regulaminu. Wyniki Konkursu są ogłaszane w witrynie Konkursu https://www.bobr.edu.pl/aktualnosci-bobr-map/. Wyniki wszystkich Uczestników z danej szkoły są dostępne dla nauczyciela, zarejestrowanego jako opiekun Uczestników z tej szkoły na platformie konkursowej Dzwonek.pl.
 2. Komitet Organizacyjny ustala punktowe kryteria uzyskania tytułu Laureata poszczególnych stopni i wyróżnienia. 
 3. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu tytuł Laureata. Każdy Uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się Uczestnikami otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się z witryny Konkursu (www.dzwonek.pl). Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego Konkurs w szkole. 
 4. Laureaci Konkursu i uczniowie wyróżnieni otrzymają od Fundacji Rozwoju Informatyki zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie MAP (Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu) poprzez udział w kółkach projektu lub w obozie naukowo-treningowym projektu MAP.
 5. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy złamali Regulamin Konkursu, w szczególności tych, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika. 

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów Konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21 lok. 1 (00-342 Warszawa) (dalej: Administrator). 
 2. Organizator jest podmiotem, któremu Administrator –  Fundacja Rozwoju Informatyki powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie, wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagród i rozpoznaniem reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@fri.edu.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wręczenia dyplomów i nagród. 
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,  nie będą również wykorzystywane do działań marketingowych.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać do Organizatora w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu w formie elektronicznej na adres e-mail: service@learnetic.com
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 2 dni od dnia ich doręczenia. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Konkurs nie jest wpisany do  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.